Gayrimenkulde rant tartışması büyüyor

Gayrimenkulde rant tartışması büyüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, şehir ve ilçeler geliştikçe arazinin kıymetinin de arttığını belirtti. GYODER Başkanı Aziz Torun ise katma değer getiren bir sektör olduklarını vurguladı.

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­ın gay­ri­men­kul­de yük­sek kâ­ra vur­gu yap­ma­sı, Kay­se­ri­’de dü­zen­le­nen "6. Kent­ler Zir­ve­si"nde ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Fi­yat ar­tı­şı do­ğal sü­reç Zir­ve­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan isim­ler­den Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İd­ris Gül­lü­ce, şe­hir ve il­çe­ler ge­liş­tik­çe ara­zi­nin kıy­me­ti­nin de art­tı­ğı­nı söy­le­di. Fi­yat ar­tı­şı­nın do­ğal bir sü­reç ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Gül­lü­ce, şu yo­ru­mu yap­tı: “Bu­nun önü­ne geç­mek müm­kün de­ğil. De­ğer ar­tı­şı­nın ver­gi­len­di­ril­me­si ise Ma­li­ye`nin ko­nu­su. Bu ça­lış­ma­yı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.” Sek­tö­rün sa­de­ce ko­nut üret­me­di­ği­ni be­lir­ten GYO­DER Baş­ka­nı Aziz To­run da, şu nok­ta­ya dik­kat çek­ti: Gay­rıimen­kul ih­ti­ya­cı "Tür­ki­ye bü­yü­ye­cek ve 2023 he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­cek­se gay­ri­men­ku­le ih­ti­yaç var de­mek­tir. Biz­ler otel eğ­len­ce mer­kez­le­ri AVM ve fab­ri­ka­lar da in­şa edi­yo­ruz. Sek­tör­de kâr yüz­de 10-15 ci­va­rın­da. Sa­tıp yap­ma man­tı­ğı ar­tık ge­ri­de kal­dı.” To­run, gay­ri­men­kul sek­tö­rü­nü rant ge­ti­ren bir sek­tör de­ğil kat­ma de­ğer ge­ti­ren bir sek­tör ola­rak gör­mek ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Üre­time vur­gu ya­pan Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız ise "De­ği­şi­min yö­ne­ti­le­bil­me­si­nin en önem­li araç­la­rın­dan bi­ri üre­ti­me dö­nük ser­ma­ye­nin kar­şı­lan­ma­sı­dır" de­di. Erciyes’e 21 otel Kay­se­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki, Er­ci­ye­s’­te 21 otel ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Şu ana ka­dar 150 mil­yon eu­ro­luk ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı be­lir­ten Öz­ha­se­ki, “2018’de tüm otel­ler hiz­met ve­rir ha­le ge­le­cek. Top­lam ka­pa­si­te­si 5 bin ola­cak. Ge­lir bek­len­ti­miz de se­ne­lik 200 mil­yon eu­ro­” de­di. Öz­ha­se­ki ay­rı­ca, Sa­ha­bi­ye ma­hal­le­si­ni dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Dönüşüm yasasında düzeltme yapacağız Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Gül­lü­ce, dep­rem ko­nu­su­na bir kez da­ha dik­kat çek­ti: "Dep­re­min `her an ge­li­yor` den­di­ği bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz. Hız­la kent­sel dö­nü­şü­mü yap­ma­mız la­zım. Fa­kat kent­sel dö­nü­şüm Tür­ki­ye­’de çok genç bir uy­gu­la­ma hem yük­sek yar­gı hem uy­gu­la­yı­cı­lar de­ne­me ya­nıl­ma yo­luy­la iler­li­yo­ruz. Ya­sa­nın ba­zı mad­de­le­ri Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan ip­tal edil­di. Ekim ya da ka­sım gi­bi ya­sa­da dü­zelt­me ya­pa­ca­ğız. Dö­nü­şü­mü hız­lan­dı­ra­ca­ğız.”

EMİNE AÇAR - BUGÜN GAZETESİ