Altındağ Belediyesinden 50 milyon TL İhale

Altındağ Belediyesinden 50 milyon TL İhale

Ankara Altındağ Belediyesi`nin Hayata Geçireceği Projenin ihalesi 20 Temmuz`da Yapılacak.

Ankara Altındağ Belediyesi, 50 milyon 556 bin lira tahmini bedelle konut ve ticaret alanı inşa ettirecek. 17 bin 981 metrekare alanda inşa edilecek projenin toplam büyüklüğü 51 bin 824 metrekare olacak. Geçici teminat bedeli 1 milyon 516 bin 680 lira olan projenin ihalesi 20 Temmuz 2016 günü saat 16.00`da belediye binasında gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı Konut + Dükkan İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24505 ada 1 parsel Alanı: 17.981,16 m², Bürüt inşaat alanı: 51.824,34 m², İşin adı / Kullanım şekli: Konut +Dükkan

1 - İhale 20/07/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 50.556.000,00-TL. (Ellimilyonbeşyüzellialtıbinlira)dır.

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye`de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.516.680,00 TL. (Birmilyonbeşyüzonaltıbinaltıyüzseksenlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ - Teknik personel taahhütnamesi

J - Yapı araçları taahhütnamesi

K - Son beş yıla ait (2011-2015 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6253/1-1

 

 

Kaynak: http://emlakhaberi.com/tr-TR/haberler/1119/altindag-belediyesinden-50-milyon-tl-ihale